..به جای اینکه دنبال مقصر بگردی ..

بگرد یه راه حل پیدا کن..

«