خدایا دمت گرم..

خوب می دونی با بعضیا چه طور تا کنی..

چه طور تقاص بعضیا رو پس بگیری..

« »