عزیزم.. پاشو صبونه!!

هوووو هیییی… اوووهههههه!!!! چی داریم؟

نون و عشق پنیر..

دوس ندارم تکراری شده..

عزیزم عشق تنها غذاییه که هیچ وقت تکراری نمی شه، بعدشم غیر اون هیچ غذایی نداریم!!

« »