بادکنکو باد برد..

دخترک به سمت در دوید تا ببینه هنوز هست یا خیلی دور شده..

من ازش پرسیدم: “نیست؟!”

خواهر کوچیکم پرسید: “هست؟!”

.. آدما هرچی بزرگتر می شن، ناامیدتر می شن..

« »