همیشه منتظر یه جرقه توی زندگیم بودم..

.. نمی دونستم که رو خودم بنزین ریختم

« »