یه پایان تلخ بهتر از یه تلخی بی پایانه

*از نظرات ای-استخدام

« »