تو اشتباه منی..

اگر هزار بار به گذشته برگردم..

باز هم اشتباه می کنم..

« »