برای نفرت یک دلیل کافیست برای عشق هیچ دلیلی لازم نیست

« »