خیلی سطحی شده ام..

آنقدر که ماهی های وجودم، نفس می کشند.

« »