بعضی وقتا می خوام بد شم..

دلم می خواد اذیت کنم..

می خوام به حرف هیچکس گوش ندم..

هر کار دلم خواست بکنم، با هر کی خواستم بگردم، کارای دیگه بکنم..

بشم یه پسر بد..

دلم می خواد ولی..

دلم نمیاد…

« »