بس که خودمو زدم به خنگی کم کم دارم خنگ می شم..

« »