فقط به ظاهر و استیل نگاه نکن!!

اخلاق هم خیلی مهمه

..خیلی

..

آخه تو که همیشه در حال س*س نیستی..

زندگی، زندگی کردنه..

« »