بالاخره اتفاق افتاد..!

هر چند اون چیزی که همیشه فکر می کردم نبود..

اما اصلا شبیه اون چیزی که همیشه فکر می کردم، نبود!!

اما شیرین بود، دوس داشتم!!!

« »