– منم دوباره اومدم

– خیلی عجب..

– چی خیلی عجب؟ من وقتی نیستمم، هستم..

– درست بر عکس من که وقتی هم هستم، نیستم..

-..

– فقط مشکل اینجاست که من و تو یه نفریم!!

« »