اولین دورغو که گفت

آخرین دردسرش شروع شد..

دومین دروغو که گفت دردسر یکی مونده به آخر..

سومی…

پیر ما می گه:

–دروغ کوچیکم که باشه باز دروغه–

« »