ای کاش خدا به همه به طور مساوی عقل می داد

اون وقت همه همو می فهمیدن..

« »