مرد تا پول نداشته باشه بش زن نمی دن،

وقتیم که پول داشته باشه دیگه زن می خواد چی کار؟..

« »