چشاتو ببند..

خودتو تصور کن که مث … داری کار می کنی..

صبح تا شب..

دنبال یه لقمه نون، با چند سر آئله و کلی مشکلات..

فک کن یه مریضی سختم داری که کلیم هزینشه..

یعنی هرچی بدوی خرج خودتم در نمیاری..

تو این اوضاع خواستن گوشی جدید و ماشین و .. عمرن به ذهنت خطور کنه..

بزرگترین آرزوت اینه که یه شب وقت داشته باشی یه دل سیر بخوابی..

-تو این دنیا خیلی ها این جورین..

حالا چشاتو باز کن!

همه اونا کابوس بودن..

ببین چه قدر زندگی شیرینه

برو زندگیتو بکن بچه..

« »