سکوت.. خیلی که طولانی بشه، معنیشو از دست می ده..

مرگ دیر که بشه، خودش یه مرگه برات..

گاهی حتی گناه همین خاصیتو داره..

دیر که بشه مثل خوره می افته به جونت..

و وای که تا انجامش ندی..

ولت نمی کنه

« »