خانومه سوار تاکسی می شه می گه ببخشید آقا فردوسی هم می رید؟

طرف می گه: «بله خانوم! اگه نمی رید که می ترکید!!»

« »