به یارو می گن اینجا چی کار می کنی؟

می گه پس کجا چی کار کنم؟؟!

—-

ببین با کیا شدیم هفتاد میلیون!!

« »