دلم بس آدم دید

تهوع کرد

بس که آدم ها شبیه هم هستند!

همه مثل من!!

حتی خودم..

همه بیکارن ولی وقت ندارن! مزخرف می گن ولی گوش نمی دن!..

نقطه اشتراکشونم اینه که یه کم با هم فرق دارن..

این روزها عجیب شبیه هر روزم شدم..

مثل همه ی روزهای دیگه!

تا یک کلمه هم می گی، می گن مزخرف نگو!!

نمی دونم، شایدم دارم مزخرف می گم..

« »