کانکشن و نت و گوگل..

بینگ و ایمیج و کش گوگل..

س**س و تشویش و اضطراب..

اطرافتو بپا!!

این پرتقالو همه می شناسن..

نکنه لو بری!!

دستم روی کیبورد و نگاه سریعو Ctrl+d..

خودمم گم کردم توی هیستوری قسمایی که خوردم، قولایی که شکستم..

و سر آخر خودم هم شکستم…

« »