… و عمری به دنبال هیچ چیز می گشتم

و وقتی آن را به دست آوردم که همه چیزم را از دست داده بودم..

لعنت به این معامله دو سر ضرر

« »