47552772902537541152

خدا هیچ وقت بیشتر از ظرفیت کسی به اون سخت نمی گیره، پس اگه تو زندگی زیاد سختی می کشی، به خودت ببال، چون آدم با ظرفیتی هستی.

« »