به خاطر داشته باش با دست خیس نمی توانی خشکی لباست را احساس کنی .

« »