می گفت نور به قبرش بباره ..

همینطورم بود ..

نور به قبرش می بارید …

منتها نمی دونست این نور از آتیشیه که توی قبرش گر گرفته ..

« »