هیچ تا حالا فکر کردین که چرا پوست هویج تلخه و حتما باید با کارد روشو بتراشین ؟

هویج !جواب سادست :

چون شیرین نیست !!

« »