انقدر کار سرم ریخته بود که نرسیدم تناقضو ادامه بدم .

ان شاالله این هفته

« »