تناقض

قصد دارم داستانی رو هر هفته در یک روز خاص (که احتمالا یک شنبه ست) در این مطلب بنویسم .

اسم رمان : تناقض

به زودی دیگه شروع می کنم !

« »