..تحمل کردم..

چیزی نگفتم.. خیلی طول کشید.. به روی خودم نیاوردم

..اما عاقبت..

کم آوردم…

.. و همه چیو گفتم..