بعضی وقتا باید بایستی دستتو بزنی به کمرت و به اراجیفی که اطرافیانت می گن فقط گوش کنی..

فقط گوش کنی