لازم نیست نظر دیگران رو در مورد خودت عوض کنی..

فقط خودت باش.. این طوریه که اونا عوض می شن..

و یه روز مجبور می شن تحسینت کنن.