اگر دیر بجنبی امروز هم به دیروزی تبدیل می شه

که همیشه حسرتشو می خوری..