در جایی که کسی حرفت را نمی فهمد، بهترین کار سکوت کردن است..