ای کاش صد “کاش” دیگر داشتم

تا در آنها

“آرزو” می کاشتم..