چیزی را که دوست داری به دست بیاور وگرنه مجبور می شوی چیزی را که داری، دوست بداری..