فقط اجازه بده زمان بگذره، گذر زمان همه چیزو درست می کنه..