از کنار دخترک که گذشت زیر لب چیزی گفت.

دختر ایستاد، نگاهی به مرد که همچنان می رفت کرد و گفت:

«پست فطرت»!

مرد که همچنان می رفت، آب دهانش را در جوی آب انداخت و گفت:

«انسان ها، همه پست فطرت اند»!