بعضیا باعث شرمندگین..

بعضیام باعث می شن احساس شرمندگی کنی..

بقیم..

تعدادی ناچیز و قابل چشم پوشی