..و سکوت

تا در گلوست

سکوت است..

چون بر زبان آید..

..می شکند