نمی دونم آخرش این نگاه کار دستم می ده یا نه..

ولی می دونم که دیگه از پسش بر نمی یام..

نمی دونم امتداد خط نگاهم که با نگاهش تلاقی کرد چی به کوله بارم اضافه کرد..

اما می دونم این نگاه از اون نگاها نبود..

معنی عشقو نمی دونم، اصلا بهش اعتقاد ندارم..

ولی یه حسی رو احساس می کنم که نمی دونم چیه..

درست موقعی گریبانمو گرفت که نمی باید..

آخه اون..

خدایا کاری کن که اینجوری نباشه..