واقعیتو ببین..
چیزی که جلو دماغته..
نه چیزی که پشت گوشته!!