تنها چیزی که می توانم با قطعیت بگویم این است که هیچ چیز را نمی توانم با قطعیت بگویم.