سلام جهان!

واقعا سلام جهان .دارم حسش می کنم ،لذتی رو که سالها بود از یادم رفته بود .برگشته ،اون برگشته تا بهم بگه بازم می تونم .

آره می تونم !

خدایا من می تونم .ازت ممنونم !

تو بهترین خدای دنیایی !