زندگی شیرین!

گوشی می خری، اولا لای پنبه می ذاریش که خط نیوفته!

لباس نو می خری، با ناز و نوازش می شوریش ریش ریش نشه!

پراید می خری تا یه سال پلاستیکاشو نمی کنی یه وقت کهنه نشه!

ولی بعد یه مدت برو سراغشونو بگیر..!

می گن زنم همینجوره!!!!

اولش شیرینه و ناز و ادا و قربونش برم و دستمال تو جیب و سر و وضعم خوب باشه و …!

بعد یه مدت!!

متعهلا بگن همینجوره؟؟

مجردام یه چیزی بگن!!